นโยบายความเป็นส่วนตัว

Thaiasiaair.com เป็นของและดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ (บริษัทจดทะเบียนหมายเลข 0133560005018) ("ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์", "เรา" หรือ "ของเรา") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวล และปกป้องข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่คุณ ("ผู้ใช้บริการ") อาจให้ในการใช้บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ผ่านเว็บไซต์ www. Thaiasiaair.com ("เว็บไซต์") ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล หรือรายละเอียดจากข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม การอ้างอิงถึงเว็บไซต์จะรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เมื่อมีการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับและยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

หากเราได้ทำการแก้ไขที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีการแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะมีการประกาศวันที่เริ่มบังคับใช้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น คุณควรตรวจตรานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้คุณได้เข้าใจนโยบายและหลักการปฏิบัติล่าสุดของเรา ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังกล่าวอย่างชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อ คุณจะถือว่าได้ทำการยินยอมต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่บังคับใช้การปรับเปลี่ยนนั้นๆ

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์และสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อของคุณ ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณต้องการ สมาชิกสะสมไมล์ของสายการบิน นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

2. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • การจัดการ การดำเนินงาน การบริหาร และการให้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้แก่คุณ
 • สำหรับการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการให้บริการ และ/หรือการเข้าชมและใช้บริการบนเว็บไซต์ รวมถึงการสอบถามข้อมูลและ/หรือการร้องขอใดๆ ที่คุณติดต่อผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอื่นๆ
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อใช้ในการจัดการข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน การเก็บเงินชำระหรือค่าธรรมเนียม หรือการแก้ไขปัญหา และ/หรือ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งให้คุณทราบ ขณะที่ทำการรวบรวม

3. การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ/อาจจะถูกเปิดเผยโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ให้กับบริษัทในเครือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ (และ/หรือบริษัทในเครือ) ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม อันได้แก่ ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย ด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นครั้งคราว บริการของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด การประมวลธุรกรรมบัตรเครดิต และการให้บริการ

ในบางกรณี เมื่อคุณทำธุรกรรมโดยตรงกับบุคคลที่สามเพื่อขอรับการบริการ หรือเมื่อคุณใช้เว็บไซต์เพื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือเพื่อรับสินค้าหรือบริการอื่น เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปผู้ให้บริการนั้นๆ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม อันได้แก่ ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย

โปรดทราบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เพื่อเริ่มหรือโต้แย้งการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กระบวนการพิจารณาคดี การร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายศาล หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากัน จากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือผู้มีอำนาจ
 • เพื่อใช้ในการสืบสวนการกระทำทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เพื่อให้กับผู้ซื้อเกี่ยวกับการขาย การมอบหมาย หรือ การโอนธุรกิจหรือบริษัทของเราใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา
 • เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือบุคคลอื่นใดตามดุลยพินิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์
 • สำหรับสถานการณ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

4. ความยินยอม

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการเข้าดูและใช้บริการเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ ติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การกดเบอร์ 02-1598088 แล้ว "โทรออก" หรือเทียบเท่า คุณ:

 • ยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ และ/หรือบริษัทในเครือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และ
 • ยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ และ/หรือบริษัทในเครือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ที่เป็นที่ตั้งของบริษัทอื่นๆ ในเครือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ รวมถึงบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

5. การถอนความยินยอม

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการถอนความยินยอมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะหยุดการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือหากเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการรักษาข้อมูล โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไป และคุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว

6. การเข้าดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใดๆ ของคุณภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรามีข้อผิดพลาดหรือการละเว้น

7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา โดยการจัดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

8. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อมีการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต้นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแสดงการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์นี้ เพื่อให้คุณรับทราบ


เว็บสำเร็จรูป
×