เงื่อนไขและข้อกำหนด

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานด้านล่างก่อนก่อนใช้บริการนี้เว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง  www.thaiasiaair.com เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") มีการจัดการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เมื่อคุณเข้าและ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและคำถามที่พบบ่อย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนด")

โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจะต้องมีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เข้าชม ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้") ตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดๆ ของเรา การใช้งานของคุณจะเป็นไปตามการยินยอมปฏิบัติและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

 1. ขอบเขตการให้บริการของเรา
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ การสื่อสารทางโทรศัพท์ ที่คุณสามารถสอบถามประเภทสายการบิน (ตามที่เกี่ยวข้อง) และให้บริการการจองตั๋วเครื่องบิน ("บริการ") ผู้ใช้สามารถทำการจองตั๋วเครื่องเครื่องบินและ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ("ผู้ขาย") บนเว็บไซต์ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อบริการผ่านการสื่อสารโทรศัพท์ คุณจะสามารถจองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่นๆได้ เราจะทำการยืนยันการจองผ่านทาง e-mail  SMS แอพพลิเคชั่นไลน์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
  2. ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา เราไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงการจัดวางและความผิดพลาดจากการพิมพ์) อุปสรรค (เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงเว็บไซต์หรืออื่นๆ ในลักษณะชั่วคราวและ/หรือในบางส่วน) ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล
  3. การเปลี่ยนแปลงในสภาวะหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อาจหาทางที่จะช่วยคุณและตอบสนองคำร้องขอของคุณ
  4. เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ และไม่ควรจะตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับของระดับคุณภาพการให้บริการ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือสถานะของผู้ขายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ที่ให้บริการสายการบิน หรือบริการอื่นๆ) ผู้ขายอาจจะถูกแนะนำในรูปแบบของระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็น เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ใช้หรือการจองใดๆ (หรือทำการยกเลิกการยืนยันการจองในบางกรณี) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะด้วยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงการที่ไม่ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธ/ไม่ยอมรับ/ยกเลิก เหตุผลในการปฏิเสธผู้ใช้ การจอง หรือการยืนยันการจอง อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจโดยผู้มีอำนาจระดับโลกหรือระดับชาติ การห้ามส่งสินค้า ข้อห้ามในกฎระเบียบ การทุจริตหรือการโจรกรรม (หรือข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยการทุจริตหรือโจรกรรม) ข้อสงสัยการทำกิจกรรมอาชญากรรม การสั่งซื้อที่น่าสงสัย การบริการที่ไม่มีความพร้อม หรือ การถูกระงับการให้บริการโดยคู่ค้า การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดโดยผู้ใช้ ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิต พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การขู่เข็ญ การดูถูก การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล อุปสรรคในทางปฏิบัติ ความยากลำบากหรือความล้มเหลวในการสื่อสาร ความผิดพลาดจริง (ซึ่งมีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้) ประวัติการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการปฏิเสธหรือการถูกขึ้น "บัญชีดำ" หรือ "บัญชีการเฝ้าระวัง" ของรัฐบาลหรือองค์กรนานาชาติ ในกรณีที่การจองได้ถูกปฏิเสธหรือยกเลิกโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ และได้มีการชำระเงินแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะจ่ายชดเชยจำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้ว โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราสามารถลบหรือเพิกถอน ("เพิกถอน") สมาชิกภาพของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลักษณะชั่วคราวหรือถาวร (ซึ่งต่อไปนี้จะมีการอธิบายไว้ในเงื่อนไขกลไกการป้องกันการทุจริต)
  5. ในกรณีพิเศษ เราอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการจองตาม "ความผิดพลาดจริง" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นตอของความผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ความผิดพลาดจริงคือความบกพร่องบนเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่นในแง่ของราคา) ซึ่งไม่มีบุคคลที่มีเหตุผลใดจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือมีความหมายทางธุรกิจ จำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้วจะได้รับการชดเชยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีเช่นนี้
 2. การยกเลิก
  1. เมื่อคุณทำการจองหรือทำการสั่งซื้อบริการผ่านทางโทรศัพท์ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับการคำขอพิเศษของคุณซึ่งอาจส่งให้กับผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างระมัดระวัง
  2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกของผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ อาจทำการระงับหรือเก็บส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไป เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
 1. คำขอพิเศษ
  1. ในกรณีที่มีคำขอพิเศษใดๆ เกี่ยวกับการจอง (ตัวอย่างเช่น:บริการรถเข็น ในช่วงระหว่างการส่งมอบตั๋ว การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงวัน การใส่ข้อมูล "การสะสมไมล์" หรือ เทียบเท่า) ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำขอติดต่อผู้ขายโดยตรง (ตามความเหมาะสม) คำขอจะได้รับการดูแลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์  ตามความพร้อมและปัจจัยอื่นๆ
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางบิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงวันที่ เส้นทางบิน และ/หรือ ผู้โดยสาร) โดยผู้ใช้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองใดๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเปลี่ยนตารางบินในกรณีที่การจองเดิมไม่สามารถใช้งานได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ตั๋วถูกใช้หรือได้รับการคืนเงินแล้ว)
 1. คำแนะนำการเดินทาง
  1. การแจ้งจุดหมายปลายทางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ไม่ได้หมายความว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ แจ้งหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่แนะนำหรือปลอดจากความเสี่ยง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกการเดินทาง เส้นทางการเดินทาง และปลายทางสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการเดินทางของคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทางของคุณ
  2. หากคุณซื้อตั๋วแบบไป-กลับภายใต้รหัสการจองของสายการบิน (PNR) เดียวกัน ต้องใช้ทั้งตั๋วขาไปและขากลับ ตามที่ได้ระบุไว้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์   หากใช้ (1) เพียงตั๋วขาไปหรือขากลับ หรือ (2) เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วแบบไป-กลับ อาจทำให้ตั๋วอีกใบใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถขอคืนเงินได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 1. ราคาและการส่งเสริมการขาย
  1. เราอาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงิน
 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน
  1. ราคาแต่ละราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ผู้ใช้บริการยอมรับว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ ใน e-mail ยืนยันที่ส่งให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบการข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บสำหรับค่าจัดส่งจะคิดกับผู้ใช้บริการ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ สามารถส่ง e-mail แจ้งเตือนจำนวนเงินที่ขาดที่ต้องทำการชำระแก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการจองก่อนทำการชำระเงินในส่วนที่ขาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงิน ในจำนวนที่ชำระมาแล้วหรือจำนวนหลังจากที่ได้ทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ขาดอยู่เหล่านี้ตามกระบวนการที่กำหนดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ (ในระหว่างเวลาทำการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ซึ่งกำหนดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ สำหรับการยกเลิกการจองอื่นๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะช่วยดำเนินเรื่องการขอคืนเงินให้กับคุณในจำนวนที่คุณได้ทำการชำระไปแล้ว โดยอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ระยะเวลาในการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการโอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง การโอนใดๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลาสำหรับโอน จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการสำจอง คุณต้องใช้ตู้เอทีเอ็ม หรือธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับการโอนระหว่างธนาคารเพื่อความรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการโอนระหว่างธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินของคุณโดยการส่งหลักฐานการโอนไปยัง e-mail หรือแอพพลิเคชั่นไลน์
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
  4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่านระบบ บัตรเครดิต/เดบิต ( Visa , Master card ) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-50 วัน ทำการ ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่าน ท่านจะได้รับ Email แจ้งจากทางห้างฯ ได้ดำเนินการโอนเงินคืนไปยังบัญชีท่าน
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่ห้างฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ บริษัทฯจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีธนาคารตามที่ท่านต้องการ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 14-30 วันทำการ ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับหลังจากการแจ้งการคืนเงินภายในระยะเวลา 48 ชม.
  6. การแจ้งขอเงินคืนลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนับจากการสั่งซื้อด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเมื่อการสำรองที่นั่งและบริการอื่นๆ ได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
  7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  9.  
 1. รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน
  1. การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  2. การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ทำการชำระเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง
  3. วิธีการชำระเงินรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องมีใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานการชำระเงินของการจองที่ระบุไว้ในข้อมูลยืนยันจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ แจ้งไว้
  4. สำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่นบัตรเครดิต คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
  5. หลังจากที่คุณทำการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะดำเนินการสั่งซื้อและออกหมายเลขการจอง ซึ่งจะมาพร้อมกับ:
   1. หมายเลขการจอง
   2. ชื่อลูกค้า
   3. จำนวนการจอง
   4. รายละเอียดการจอง
   5. หมายเลขโทรศัพท์/เบอร์ต่อ
 1. สิทธิและหน้าที่
  1. ตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย) หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เลียนแบบ โอน ขาย หรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าหรือ บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่:
   1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์
   2. การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่สมควรบนเว็บไซต์ หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา
   3. ลอกเลียนเว็บไซต์ (ผ่าน "frame" หรือ "mirror") หรือจัดตั้งส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
   4. ส่งประกาศที่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือกฎใดๆ หรือที่สามารถรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาญากรรม ไปที่หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
   5. ส่งหรือให้การเชื่อมโยงถึงประกาศที่มีคำหมิ่นประมาท ใส่ร้าย และเป็นความเท็จ
   6. ส่งหรือดำเนินการประกาศที่อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นความลับ
   7. ส่งประกาศที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามสัญญา
   8. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนความจริงกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือปลอมตัว เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรือฉ้อโกง
   9. ปรับเปลี่ยนหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลที่คุณให้
   10. ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ขัดขวาง หรือรบกวนการใช้งานของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดชะงักหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
   11. การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านการลักลอบ การขโมยรหัสผ่าน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
   12. มีส่วนร่วมในการกระทำที่หลอกลวง หรือการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการค้นหาหน้าผลลัพธ์ ("SERP") หรือดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ("SEO") การปฏิบัติ SEO ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือเป็นการทำ "สแปมเด็กซ์" ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดบัง เมตาดาต้า แท็กชื่อ ขูดเนื้อหา แผนการเชื่อมโยง Google บอมบ์ คำค้นหาข้อความ ข้อความหรือการเชื่อมโยงที่ซ่อน แผนการเชื่อมโยง        ความคิดเห็นที่มีสแปมและเรื่องอื่นๆ หรือ
   13. กระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเสียหายกับไซต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์  หรือบริษัทในเครือและพนักงาน หรือชื่อเสียงของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ 
  1. นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตที่จะทำให้การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าหลักของเว็บไซต์นี้หรือเฟรมหรือหน้าเว็บหรือสื่อที่มีอยู่ในนั้น หรือทำการเชื่อมโยงไปยังส่วนของเว็บไซต์ในรูปแบบของ e-mail ที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ 
  2. เมื่อคุณสั่งซื้อบริการผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อสารทางโทรศัพท์ คุณขอแสดงและรับประกันว่าคุณจะไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆ ตามโปรแกรมการลงโทษใดๆ หรืออยู่ภายใต้การลงโทษใดๆ ภายใต้ระบบการป้องกันการฟอกเงินใดๆ
 1. ข้อจำกัดการใช้งาน
  1. คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แสวงหา สร้าง ค้นหา ใช้งานหรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ในทางอื่น
  2. เราอาจทำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีดูแลโดยบุคคลอื่น เมื่อคุณทำการกดที่ลิงก์ คุณแสดง รับทราบและยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวคือการกระทำด้วยความสมัครใจของคุณเพื่อดูหรือเข้าเว็บไซต์อื่นๆ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ไม่ได้กำกับดูแลหรือรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง โทรสาร (ถ้ามี) และที่อยู่ e-mail
 1. การยุติ
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มที่ในการทำการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยุติหรือหยุดเว็บไซต์นี้และ/หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์รวมถึงบริการหรือสินค้าที่มีในเว็บไซต์นี้ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ในเวลาก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
  2. ในกรณีที่มีการยุติ คุณยังคงผูกพันตามข้อผูกพันในข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกัน การชดใช้ การสละสิทธิ์และข้อจำกัดของความรับผิดชอบที่คุณได้ตกลงยอมรับ
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ
 2. ความเป็นส่วนตัว
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการดำเนินการตามพันธกรณีของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก มีคำอธิบายสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์และผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สามารถอ่านได้ที่นี่
 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
 1. ข้อมูลทั่วไป
  1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ในเรื่องดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ระหว่างคุณและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
  2. เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์  ไม่ได้มีการจัดการหรือควบคุมผู้ขาย
  3. ถ้าคุณใช้เว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลที่สาม ("บุคคลที่สาม") เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมเดินทาง คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากไม่ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้คุณจะต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อมีการใช้เว็บไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลที่สาม คุณยินยอมที่จะชดใช้และปกป้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จากความอันตรายใดๆ ที่เกิดจากและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ความสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องและการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือความประมาทโดยคุณและ/หรือบุคคลที่สาม
  4. ข้อกำหนดเหล่านี้เขียนขึ้นในภาษาไทย จะยึดถือข้อมูลในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก หัวข้อในข้อตกลงนี้ถูกแทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลกระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดนี้
  5. ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ถูกตัดสินว่าไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ โดยศาลที่มีเขตอำนาจที่สมควรใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่นๆ บทบัญญัติที่ถูกตัดจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่มีความใกล้เคียงการใช้ถ้อยคำและความตั้งใจเดิมให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  6. ความล้มเหลวของฝ่ายใดในการบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ในเวลาใดก็ตามจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิของแต่ละฝ่ายในการบังคับใช้การฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำเร็จหรือที่ตามมาของบทบัญญัติใดหรือบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้
  7. คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราก่อน
  8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนด (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว       เราอาจแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยทำการแจ้งข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงแล้วบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดล่าสุดจะแทนที่ข้อกำหนดก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 1. เหตุสุดวิสัย
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เช่นความล้มเหลวในการทำธุรกรรม การจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือความเสียหายหรือเป็นอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่เกิดจากการกระทำหรือสภาวะใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามที่สมเหตุผลของคุณหรือเรา ("เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย") เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะภัย พิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว) การแพร่ระบาดของโรค การจลาจล การประกาศสงคราม สงคราม การดำเนินการทางทหาร การก่อการร้าย การห้ามส่งสินค้า การคว่ำบาตร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับ ฟ้าผ่า พายุเฮอริเคน/ไต้ฝุ่น/ไซโคลน การนัดหยุดงานแรงงาน การประท้วง การล้มละลายหรือการขาดสภาพคล่องของสายการบินหรือโรงแรม และอื่นๆ
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากวิธีการใดๆ ต่อฝ่ายใดๆ หาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อของคุณเนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย
 1. เงื่อนไข หลังการออกบัตรโดยสารและบริการอื่นๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์

1. หลังจากการออกบัตรโดยสารแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ชื่อผู้เดินทางหรือเส้นทางการบินในทุกกรณี

2. บัตรโดยสารไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นในประเภทเดียวกันได้

3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชม.และจะมีค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างตั๋วใบใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หากเกินเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณีและไม่ได้รับเงินคืนทุกจำนวน

4. สัมภาระ

  4.1. ผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระพกพาติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น (ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (ยาว) x 23 ซม. (หนา)) และสิ่งของส่วนตัวอีก 1 ชิ้น (ต้องมีขนาดไม่เกิน 40 ซม. (สูง) x 30 ซม. (ยาว) x 10 ซม. (หนา)) น้ำหนักรวมของสัมภาระทั้งสองชิ้นต้องไม่เกิน 7 กก.

  4.2. ไม่สามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ **สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง**

  4.3. ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ ตามอัตราน้ำหนักสัมภาระที่ได้ทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้า **สำหรับท่านที่สั่งซื้อสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข เราขอแนะนำให้ซื้อน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าพร้อมกับการสำรองที่นั่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายแพงกว่าการซื้อหลังการออกบัตรโดยสารและซื้อในสนามบิน

  4.4 .การซื้อน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว และซื้อในสนามบิน อัตราค่าบริการจะสูงกว่าการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าพร้อมกับการสำรองที่นั่งเป็น 2 เท่าหรือมากกว่า** อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่ได้แจ้งผู้โดยสารไว้ ให้ถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการต่างๆ ปฏิเสธการเรียกร้องใดๆได้ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การเช็คอินกรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตยื่นเช็คอินก่อนการเดินทางตามระยะเวลาที่กำหนดหากช้ากว่าเวลาดังกล่าวจะทำให้พลาดเที่ยวบินนั้นๆได้ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในทุกกรณี 

  5.1. เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเครื่องบินออก 2 ชม. และจะปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 45 นาทีก่อนกำหนดการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

  5.2. เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเครื่องบินออก 3 ชม. และจะปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 1 ชม. ก่อนกำหนดการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ

  5.3. สามารถเช็คอินด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรือตู้คีออส ตั้งแต่ 14 วันจนถึง 1 ชม. ก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและ ตั้งแต่ 14 วันจนถึง 4 ชม. ก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ

**กำหนดเวลาการให้บริการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปตามท่าอากาศยานแต่ละแห่ง สนามบินมีคิวยาวเนื่องจากการตรวจสอบความปลอดภัยที่ละเอียดถี่ถ้วน เราขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาเช็คอินล่วงหน้าและตรงไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องทันที**

6. หากมีข้อผิดพลาดหลังจากออกบัตรโดยสาร 1 ชม. ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ และบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางตัวลูกค้าเองในทุกกรณี

 

**การที่ท่านได้สื่อสารสนทนากับเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์ e-mail หรือช่องทางอื่นๆที่ติดต่อกับทางบริษัทฯ  แล้วได้โอนชำระเงินเพื่อซื้อบริการสำรองที่นั่งออนไลน์ และซื้อบริการอื่นๆ ของไทยเอเชียบุ๊คกิ้งไฟลท์ ถือได้ว่าท่านยืนยันว่าเข้าใจ ยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายอื่นๆ  ทันที  ทั้งนี้ เมื่อการสำรองที่นั่งและบริการอื่นๆ ได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกและขอเงินคืนได้


เว็บสำเร็จรูป
×